European Union

Create an account

Przed przystąpieniem do tworzenia konta wymagane jest zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Akceptuję' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Rezygnuję' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, www.pb.edu.pl (zwana dalej Uczelnią), tel. : 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail:rektorat@pb.edu.pl.

2.     Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a.    przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia w ramach programu ERASMUS+ oraz wypełnienia przez Politechnikę Białostocką obowiązków prawnych ciążących na administratorze - na podstawie obowiązujących przepisów - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu:

b.      dokumentowania przebiegu studiów i realizacji procesu kształcenia,

c.       wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit. c RODO;

d.     realizacji praw i obowiązków studenta związanych z działalnością w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Uczelnia zawrze stosowne umowy.

5.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji a następnie zostaną usunięte. W przypadku przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych na studia będą usuwane po upływie roku od zakończonej rekrutacji.

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)      sprostowania danych;

b)      usunięcia danych;

c)      ograniczenia przetwarzania danych;

d)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.     Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,.

8.    Podanie danych osobowych do celów wskazanych w pkt. 3 ppkt. a-c jest obowiązkowe i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i realizacji studiów. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

9.      Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.