Unia Europejska

Utwórz konto

Przetwarzanie danych

  1. dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia), w celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia, wydania decyzji w zakresie przyjęcia lub odmowy przyjęcia na studia, dochodzenia roszczeń, zawarcia umowy na usługi edukacyjne, w celach statystycznych, w celu realizacji zadań statutowych Uczelni w trakcie odbywania studiów oraz w celach archiwizacyjnych;
  3. podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 160a, art. 169 ust. 1, art. 170c ust. 2 i art. 170d i art. 192 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz w zakresie innych danych prawnie uzasadniony interes Uczelni polegający na umożliwieniu kandydatowi elektronicznej rekrutacji na studia oraz dochodzenia roszczeń;
  4. podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji wyżej określonych celów, a brak ich podania uniemożliwi przeprowadzenie rekrutacji na studia;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na potrzeby ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (art. 170c ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym) oraz innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w tym podmiotom, z którymi Uczelnia zawrze stosowne umowy, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, m.in. w zakresie IT;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni, a w przypadku zakwalifikowania się na studia – przechowywane będą przez okres 50 lat od ukończenia studiów;
  7. osoby, których dane osobowe przetwarza Uczelnia, mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  8. Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski;
  9. Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  10. osoby, których dane osobowe przetwarza Uczelnia, mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.