• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Przed przystąpieniem do tworzenia konta wymagane jest zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Akceptuję' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Rezygnuję' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, www.pb.edu.pl (zwana dalej Uczelnią), tel. : 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e- mail:rektorat@pb.edu.pl. 

2.    Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybraną przez Panią/Pana ofertę kształcenia w Politechnice Białostockiej oraz wypełnienia przez Politechnikę Białostocką obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie wewnętrznych aktów obowiązujących na Politechnice Białostockiej - na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO.

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Uczelnia zawrze stosowne umowy. 

5.   Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. W przypadku przyjęcia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji kształcenia, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. 

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)       sprostowania danych;

b)       usunięcia danych;

c)       ograniczenia przetwarzania danych;

d)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.    Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich przetwarzanie przez Politechnikę Białostocką jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

9.     Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.