• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kadry i Płace, edycja II - 2023/2024

Szczegóły
Kod KIP_WIZ_2023_2024
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 22
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. S. Tarasiuka 2
16-001 Kleosin
Godziny otwarcia sekretariatu WIZ pokój 8 i 104 KF (budynek Filadelfia)
poniedziałek – piątek od 07:30 do 15:30
tel. (85) 746 98 20
kom. 501 001 745
wioleta.grzybowska@pb.edu.pl
Adres WWW https://wiz.pb.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/kadry-i-place/
Wymagany dokument
  • Dyplom
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.06.2023 08:00 – 15.11.2023 23:59)

Absolwent studiów podyplomowych Kadry i Płace będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania kadrami w organizacji oraz umiejętności w zakresie rozliczeń i obsługi systemów kadrowo-płacowych. Wiedza i umiejętności będą miały charakter zarządczy i prawny. Dodatkowo, podczas zajęć poruszane będą aspekty społeczne i etyczne zarządzania pracownikami. 

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje pozwalające samodzielnie podejmować działania w zakresie kadrowo-płacowym osobom prowadzącym działalność gospodarczą, pełnić funkcje menedżerów lub pracowników działów personalnych, pracowników działów kadrowo-płacowych oraz osób planujących karierę w obszarze HR.

Ponadto Absolwent Studiów Podyplomowych Kadry i Płace zdobędzie:

• wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym nowoczesnych metod rekrutacji i doboru pracowników;
• kompetencje w zakresie systemów motywowania i wynagradzania pracowników; 
• wiedzę z zakresu prawa pracy, umów cywilnoprawnych oraz ochrony danych kandydatów do pracy i pracowników;
• umiejętności rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych;
• umiejętności w zakresie obsługi systemów kadrowo-płacowych;
• umiejętności diagnozy kompetencji zawodowych, przygotowania opisów stanowisk pracy i przeprowadzania wartościowania pracy;
• kompetencje w zakresie zagadnień dotyczących psychologii pracy i komunikacji interpersonalnej niezbędnej do rozwiązywania konfliktów pracowniczych, prowadzenia negocjacji i mediacji.

Opis studiów 

Program studiów 

Studia podyplomowe Kadry i Płace trwają 2 semestry. 

Program studiów podyplomowych obejmuje 160 godzin zajęć w zakresie takich przedmiotów jak: wprowadzenie do problematyki personalnej w organizacji, nowoczesna rekrutacja i dobór pracowników, prawo pracy, stosunek pracy i umowy cywilnoprawne, czas pracy i urlopy, ochrona danych kandydata i pracownika, motywowanie, psychologia pracy (przedmiot obieralny), komunikacja interpersonalna (przedmiot obieralny), systemy wynagrodzeń, płace i narzędzia kadrowo-płacowe, kompetencyjny opis stanowisk, narzędzia do diagnozy kompetencji zawodowych, profesjonalne systemy oceniania pracy i pracowników, polityka doskonalenia zawodowego, zarządzanie konfliktem, negocjacje i mediacje, społeczna odpowiedzialność organizacji (przedmiot obieralny) i etyka w zarządzaniu (przedmiot obieralny). 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Studia są prowadzone systemem zaocznym hybrydowym: 10 dwudniowych zjazdów. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8.30 do 16.30. 

Zaliczenia 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów. 

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:

Bardzo dobry- 5,0; dobry plus- 4,5; dobry- 4,0; dostateczny plus- 3,5; dostateczny- 3,0; niedostateczny- 2,0; zaliczenie bez oceny- zal. 

Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia ważona obliczana zgodnie z Zarządzeniem Nr 1203 z 2020 r. Rektora PB ze zmianami, Regulamin studiów podyplomowych. 

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);
• dostarczyć skan dyplomu uczelni wyższej (online) oraz dostarczyć oryginał dyplomu do sekretariatu (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, p. 8 lub 104 KF- budynek Filadelfia) celem potwierdzenia za zgodność z oryginałem;
• opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;
• Termin rekrutacji: 15 czerwca - 15 listopada 2023 (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 2100,00zł 
Opłata za cały rok: 4200,00zł

Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 raty.