• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Master of Business Administration - Executive (MBA Executive), edycja VII - 2023/2024

Szczegóły
Kod MBA_WIZ_2022_2023
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. S. Tarasiuka 2
16-001 Kleosin
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Inżynierii Zarządzania pokój 120 KB (budynek Berlin)
poniedziałek – piątek od 07:30 do 15:30
tel. (85) 746 98 80
e.czech@pb.edu.pl
Adres WWW https://www.mba.bialystok.pl
Wymagany dokument
  • Potwierdzenie stażu pracy na stanowisku kierowniczym
  • Dyplom
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 08:00 – 09.10.2023 10:00)

Celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych profesjonalnym kadrom zarządzającym, przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego oraz pełnienia funkcji przywódczych w organizacjach. Ponadto studia wyposażą uczestników w umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz komunikowania się i negocjacji; umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów, wiedzę w zakresie zarządzania projektami, zarządzania marketingowego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania marką oraz rachunkowości finansowej i zarządczej; umiejętności w zakresie stosowania metod  i   analiz statystycznych w procesie podejmowania decyzji menedżerskich. Absolwenci będą posiadali również umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz komunikowania się w zróżnicowanym otoczeniu gospodarczym.

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje pozwalające zajmować stanowiska kierownicze.

Wiedza i umiejętności będą miały charakter zarządczy, ekonomiczny, finansowy, marketingowy oraz prawny. Dodatkowo, podczas zajęć dydaktycznych poruszane będą aspekty społeczne, psychologiczne i etyczne zarządzania.

Studia prowadzone będą przez przedstawicieli instytucji i firm oraz doświadczonych naukowców zajmujących się problematyką zarządzania

Opis studiów 

Program studiów 

Studia podyplomowe Master of Business Administration - Executive (MBA Executive) trwają dwa semestry: semestr I od 02.10.2023 do 29.02.2024; semestr II od 01.03.2024 do 30.09.2024.

Program studiów podyplomowych obejmuje 276 godzin.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele.

Zaliczenia 

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów;

na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia ważona.

Rekrutacja 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe Master of Business Administration Executive (MBA Executive) po zalogowaniu się do systemu IRK:
• wypełnia online podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
• załącza skan dyplomu ukończenia studiów;
• załącza potwierdzenie dwuletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym (np. świadectwo pracy, wyciąg z KRS);
• opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;
• Termin rekrutacji: 1 czerwca 2023 - 9 października 2023 (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Warunkiem zakwalifikowania na studia jest dostarczenie podpisanego podania o przyjęcia na studia podyplomowe, oryginału potwierdzenia stażu pracy oraz oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych w celu potwierdzenia zgodności dokumentu

Czesne 

Opłata za semestr: 7400,00zł 
Opłata za cały rok: 14800,00zł

Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 raty.