• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rolnictwo, edycja VI - 2023/2024

Szczegóły
Kod ROL_WB_2022_2023
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
ul. Wiejska 45E
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku pokój 6BB
poniedziałek – piątek od 07:30 do 15:30
tel. (85) 746 96 53
wb.kirsiks@pb.edu.pl
Adres WWW https://wb.pb.edu.pl/kandydaci/ksztalcenie-ustawiczne/studia-podyplomowe/
Wymagany dokument
  • Dyplom
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.07.2023 12:00 – 20.10.2023 15:00)

Absolwent studiów podyplomowych Rolnictwo będzie posiadał wiedzę z zakresu gleboznawstwa rolniczego oraz podstaw nawożenia, technologii produkcji roślinnej, ochrony roślin, podstaw produkcji zwierzęcej, organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, prawa rolnego, techniki rolniczej i działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent nabędzie wiedzę, która pozwoli na pozyskanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem unijnym. Absolwent również zdobędzie uprawnienia do zakupu ziemi.

Studia podyplomowe są kierowane do osób posiadających wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) różnych kierunków studiów innych niż rolnictwo. Słuchaczami mogą być również osoby bezpośrednio pracujące w rolnictwie, zamierzające nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwo po rodzicach oraz osoby chcące uzupełnić swoje wykształcenie o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa. Program kształcenia jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012. nr 109). Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji rolniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje rolnicze jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie) zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa.

Opis studiów 

Program studiów 

Studia podyplomowe "Rolnictwo" trwają dwa semestry.

Program studiów podyplomowych obejmuje (250 godz. - treści nauczania w zakresie takich przedmiotów jak: gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia, podstawy prawa rolnego, technika rolnicza, produkcja roślinna, ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości, programy unijne obszarów wiejskich, ochrona roślin, podstawy rolnictwa ekologicznego, bezpieczeństwo żywności, podstawy produkcji zwierzęcej, technologie wytwarzania pasz, działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich). Program studiów jest zgodny z art. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012. nr.109).

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeważnie 2 razy w miesiącu. Na semestr przypada 10 zjazdów. 

Zaliczenia 

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych nadającego kwalifikacje rolnicze jest zaliczenie wszystkich przedmiotów na ocenę przewidzianych planem studiów.

Przy zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:

bdb. – 5,0;  db. plus – 4,5; db – 4,0; dst. plus – 3,5; dst. – 3,0; nast. – 2,0; zaliczenie bez oceny – zal.

Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia ważona obliczana zgodnie z Zarządzeniem Nr 1203 z 2020 r. Rektora PB ze zmianami, Regulamin studiów podyplomowych.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);
• dostarczyć skan dyplomu uczelni wyższej (online) oraz dostarczyć oryginał dyplomu do sekretariatu (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, p. 6BB), celem potwierdzenia za zgodnością z oryginałem;
• opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;
• Termin rekrutacji: 20 lipca - 20 października 2023 (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 2000,00zł 
Opłata za cały rok: 4000,00zł

Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 raty.