• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wycena Nieruchomości, edycja XIII - 2023/2024

Szczegóły
Kod WN_WB_2023_2024
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 24
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
ul. Wiejska 45E
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku pokój 129A
kom. 604 777 595
wb.nieruchomosci@pb.edu.pl
Adres WWW https://wb.pb.edu.pl/kandydaci/ksztalcenie-ustawiczne/studia-podyplomowe/
Wymagany dokument
  • Dyplom
  Zadaj pytanie

Studia podyplomowe Wycena Nieruchomości kierowane są do osób posiadających wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) różnych kierunków studiów, zainteresowanych uzyskaniem państwowych uprawnień w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego, jak również do tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu rynku nieruchomości oraz praktycznych aspektów związanych z wartością nieruchomości i metodami jej wyceny.  

Studia podyplomowe przygotowują absolwentów do zadań zawodowych związanych z odgrywaniem aktywnej roli w procesie szacowania wartości różnych rodzajów nieruchomości. Mają wykształcić specjalistów zdolnych nie tylko do wykonywania wyceny nieruchomości, ale również ekspertów w dziedzinie szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami.  

Absolwenci studiów podyplomowych, uzyskają niezbędną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii i nauk technicznych, które stanowią podstawę do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz wszelkich form gospodarowania nieruchomościami.  

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą umiejętność określania wartości nieruchomości, sporządzania operatów szacunkowych oraz pełnienia funkcji związanych z analizą i oceną rynku nieruchomości. Będą przygotowani do odbycia praktyki zawodowej, a następnie przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskania licencji zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Będą przygotowani do:

• sporządzania opracowań i ekspertyz uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne w odniesieniu do wartości nieruchomości;
• pełnienia roli doradcy i eksperta posiadającego kompetencje w zakresie wyceny nieruchomości;
• współpracy z innymi podmiotami rynku nieruchomości;
• myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
• uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. 

Zdobędą oni kompetencje merytoryczne do realizacji zadań takich jak:
• posługiwanie się przepisami prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego, prawa postępowania administracyjnego, prawa spółdzielczego oraz prawa budowlanego;
• wykonywanie analiz z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości oraz oceny ekonomicznej efektywności inwestycji;
• korzystanie z różnych źródeł informacji o nieruchomościach niezbędnych w procesie wyceny, w tym m.in. z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, map geodezyjnych i kartograficznych, GESUT i innych;
• doradztwo w kwestiach gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także doradztwo odnośnie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpraca w opracowywaniu ekspertyz i analiz dotyczących wartości nieruchomości;
• planowanie rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej oraz towarzyszącej temu opłacie adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości. 

Opis studiów 

Program studiów 

Zajęcia dydaktyczne obejmują łącznie 286 godzin, w tym 114 godziny wykładów, 24 godzin ćwiczeń w semestrze pierwszym oraz 112 godzin wykładów, 26 godzin ćwiczeń i 10 godzin seminarium w semestrze drugim, zgodnie z podanym niżej planem studiów, który opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U.1014 poz.826). 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Studia podyplomowe Wycena Nieruchomości trwają 2 semestry - 8 zjazdów w każdym semestrze (sobota, niedziela)  

Zaliczenia 

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości jest zaliczenie wszystkich przedmiotów na ocenę przewidzianych planem studiów. Do średniej ocen nie wlicza się sumy punktów zaliczeniowych ECTS z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez oceny. 

Poszczególne składowe ocen i ocenę końcową wpisuje się do protokołu egzaminacyjnego. 

Przy zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen: 

bdb. – 5,0;  db. plus – 4,5; db – 4,0; dst. plus – 3,5; dst. – 3,0; nast. – 2,0; zaliczenie bez oceny – zal. 

Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia ważona obliczana zgodnie z Zarządzeniem Nr 1203 z 2020 r. Rektora PB ze zmianami, Regulamin studiów podyplomowych. 

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online),
• dostarczyć skan dyplomu uczelni wyższej (online) oraz dostarczyć oryginał dyplomu do sekretariatu (WBiNŚ Politechniki Białostockiej, p. 129A), celem potwierdzenia za zgodnością z oryginałem,
• opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana,
• Termin rekrutacji: listopad 2023 r. (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń). 

Czesne 

Opłata za semestr: 2750,00zł 
Opłata za cały rok: 5500,00zł

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 4 raty.