• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wycena Nieruchomości, edycja XIII - 2023/2024

Szczegóły
Kod WN_WB_2023_2024
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 24
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
ul. Wiejska 45E
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku pokój 129A
kom. 604 777 595
wb.nieruchomosci@pb.edu.pl
Adres WWW https://wb.pb.edu.pl/kandydaci/ksztalcenie-ustawiczne/studia-podyplomowe/
Wymagany dokument
  • Dyplom
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (26.01.2024 15:00 – 10.02.2024 23:59)

Studia podyplomowe Wycena Nieruchomości kierowane są do osób posiadających wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) różnych kierunków studiów, zainteresowanych uzyskaniem państwowych uprawnień w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego, jak również do tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu rynku nieruchomości oraz praktycznych aspektów związanych z wartością nieruchomości i metodami jej wyceny.  

Studia podyplomowe przygotowują absolwentów do zadań zawodowych związanych z odgrywaniem aktywnej roli w procesie szacowania wartości różnych rodzajów nieruchomości. Mają wykształcić specjalistów zdolnych nie tylko do wykonywania wyceny nieruchomości, ale również ekspertów w dziedzinie szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami.  

Absolwenci studiów podyplomowych, uzyskają niezbędną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii i nauk technicznych, które stanowią podstawę do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz wszelkich form gospodarowania nieruchomościami.  

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą umiejętność określania wartości nieruchomości, sporządzania operatów szacunkowych oraz pełnienia funkcji związanych z analizą i oceną rynku nieruchomości. Będą przygotowani do odbycia praktyki zawodowej, a następnie przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskania licencji zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Będą przygotowani do:

• sporządzania opracowań i ekspertyz uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne w odniesieniu do wartości nieruchomości;
• pełnienia roli doradcy i eksperta posiadającego kompetencje w zakresie wyceny nieruchomości;
• współpracy z innymi podmiotami rynku nieruchomości;
• myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
• uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. 

Zdobędą oni kompetencje merytoryczne do realizacji zadań takich jak:
• posługiwanie się przepisami prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego, prawa postępowania administracyjnego, prawa spółdzielczego oraz prawa budowlanego;
• wykonywanie analiz z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości oraz oceny ekonomicznej efektywności inwestycji;
• korzystanie z różnych źródeł informacji o nieruchomościach niezbędnych w procesie wyceny, w tym m.in. z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, map geodezyjnych i kartograficznych, GESUT i innych;
• doradztwo w kwestiach gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także doradztwo odnośnie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpraca w opracowywaniu ekspertyz i analiz dotyczących wartości nieruchomości;
• planowanie rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej oraz towarzyszącej temu opłacie adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości. 

Opis studiów 

Program studiów 

Zajęcia dydaktyczne obejmują łącznie 290 godzin, w tym 134 godziny wykładów, 24 godziny ćwiczeń w semestrze pierwszym oraz 96 godzin wykładów, 26 godzin ćwiczeń i 10 godzin seminarium w semestrze drugim, zgodnie z podanym niżej planem studiów, który opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. z 2023 r. poz. 344). 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Studia podyplomowe Wycena Nieruchomości trwają 2 semestry - 8 zjazdów w każdym semestrze (sobota, niedziela)  

Semestr 1:  24.02.2024 – 16.06.2024

Semestr 2:  14.09.2024 – 14.12.2024

Zaliczenia 

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów. Do średniej ocen nie wlicza się sumy punktów zaliczeniowych ECTS z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez oceny. 

Poszczególne składowe ocen i ocenę końcową wpisuje się do protokołu egzaminacyjnego. 

Przy zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen: 

bdb. – 5,0;  db. plus – 4,5; db – 4,0; dst. plus – 3,5; dst. – 3,0; nast. – 2,0.

Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia ważona obliczana zgodnie z Zarządzeniem Nr 1203 z 2020 r. Rektora PB ze zmianami, Regulamin studiów podyplomowych. 

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online),
• dostarczyć skan dyplomu uczelni wyższej (online) oraz dostarczyć oryginał dyplomu do sekretariatu (WBiNŚ Politechniki Białostockiej, p. 129A), celem potwierdzenia za zgodnością z oryginałem,
• opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana,
• termin rekrutacji: 26.01.2024 r. – 10.02.2024 r. (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 2750,00zł 
Opłata za cały rok: 5500,00zł

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 4 raty.