• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, edycja 34 - 2023/2024

Szczegóły
Kod ZBiHP_WIZ_2023_2024
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Inżynierii Zarządzania
budynek Dziekanat
pokój 100
ul. S. Tarasiuka 2
16-001 Kleosin
Godziny otwarcia sekretariatu Urszula Wieliczko
poniedziałek – piątek od 07:30 do 15:30
tel. (85) 746 98 02
wiz.sekretariat@pb.edu.pl
Adres WWW https://wiz.pb.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/zarzadzanie-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy/
Wymagany dokument
  • Dyplom
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (28.07.2023 08:00 – 20.10.2023 23:59)

Celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wydział Inżynierii Zarządzania uzyskał zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 

Studia przeznaczone są dla:
• inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
• starszych inspektorów do spraw bhp,
• specjalistów, starszych specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
• pracowników kierujących wieloosobowymi komórkami bhp,
• właścicieli, kadry kierowniczej oraz pracowników firm zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym także wdrażaniem systemu zarządzania bhp. 

Korzyści dla słuchacza

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje pozwalające zajmować stanowiska pracy w służbie bhp oraz pozwolą na pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania bhp.

Uzyskane kwalifikacje pozwolą uczestnikom na spełnienie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468) wprowadzającego obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służb bhp.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów będą miały charakter ekonomiczny, zarządczy i technologiczny. Nie zostaną pominięte także aspekty społeczne i etyczne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Opis studiów 

Program studiów 

Celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Program nauczania studiów dostosowany jest do wymagań współczesności, kształtujących ją trendów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, takich jak: wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracowników, konsumentów i producentów, zaostrzanie i rozszerzanie zakresu prawa bhp, rozwoju nowych technik i metod ochrony człowieka w środowisku pracy.

Studia podyplomowe Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy trwają dwa semestry i obejmują 172 godzin dydaktycznych. Studia trwają dwa semestry. 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8.30 do 16.00. W trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niż 18 godzin dydaktycznych (9 godzin lekcyjnych dziennie).

Zaliczenia 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Zarządzenie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów. 

Na zakończenie studiów Słuchacze otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych na Politechnice Białostockiej. 

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);
• dostarczyć skan dyplomu ukończenia studiów (online);
• dostarczyć wydrukowane z systemu IRK podanie o przyjęcie na studia podyplomowe oraz oryginał dyplomu ukończenia studiów do sekretariatu, celem potwierdzenia za zgodność z oryginałem (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, p. 100 – budynek Dziekanatu, w godz. 7.30 - 15.30);
• opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;
• termin rekrutacji: 28 lipca - 20 października 2023 lub do wyczerpania limitu miejsc (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 1850,00zł 
Opłata za cały rok: 3700,00zł