• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie Szkodami od Zwierząt Łownych i Chronionych, edycja I - 2023/2024

Szczegóły
Kod ZSZLC_WB_2023_2024
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
pokój 118 B
ul. Wiejska 45 E
15-351 Białystok
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
pokój 118
poniedziałek – piątek od 08:00 do 15:00
tel. (85) 746 95 90
wb.spinl@pb.edu.pl
Adres WWW https://kandydacipb.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/
Wymagany dokument
  • Dyplom
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (10.07.2023 08:00 – 20.10.2023 15:00)

Absolwenci studiów podyplomowych "Zarządzanie Szkodami od Zwierząt Łownych i Chronionych" uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu ekonomii, rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa, które stanowią podstawę do wykonywania zawodu rzeczoznawcy przygotowującego ekspertyzy na temat identyfikacji, szacowania i wyceny szkód od dzikich zwierząt. Zdobędą najnowszą wiedzę dotyczącą przepisów prawnych związanych z odpowiedzialnością za szkody oraz umiejętności praktyczne w przygotowywaniu ekspertyz na temat identyfikacji i wyceny szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne i chronione. Studia te stanowią ofertę dla pracowników samorządów (gminy, starostwa, urzędy wojewódzkie), lasów państwowych, przedstawicieli kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) oraz organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą ochroną przyrody i doradztwem rolniczym. 

Absolwenci będą przygotowani do: 

• sporządzania opracowań i ekspertyz uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe w odniesieniu do szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta; 
• pełnienia roli doradcy i eksperta posiadającego kompetencje w zakresie wyceny szkód, ich wymiaru gospodarczego i oddziaływania na funkcjonujące ekosystemy;
• prowadzenia mediacji społecznych z poszanowaniem zasad etycznych i interesów wszystkich stron konfliktów;
• podejmowania trudnych decyzji z zachowaniem norm moralnych w zakresie zarządzania szkodami od dzikich zwierząt uwzględniających różne uwarunkowania mające wpływ na analizowane zdarzenie;
• uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania szkodami od zwierząt łownych i chronionych.

Studia podyplomowe dadzą absolwentowi możliwość angażowania wszystkich interesariuszy społecznych (rolników, leśników, pracowników Ośrodków Hodowli Zwierzyny (OHZ), myśliwych i przedstawicieli organizacji pozarządowych NGO - non governmental organisation) w proces analizowania zaistniałych sytuacji poprzez prowadzenie mediacji społecznych z wypracowaniem w ramach negocjacji wspólnego stanowiska. 

Absolwenci nabędą kwalifikacje do zastosowania metod szacowania szkód od dzikich zwierząt i likwidacji ich skutków w uprawach rolnych, sadownictwie i gospodarce rybackiej oraz z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i metod fotogrametrycznych. Zrealizowanie programu studiów podyplomowych pozwoli również na nabycie umiejętności wyceny odszkodowań z uwzględnieniem kosztów stosowanych technologii rolniczych. Dodatkowo pozyskają wiedzę o możliwości i zakresie ubezpieczania upraw rolnych i innych form działalności od szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta. Ponadto uczestnicy studiów podyplomowych nabędą umiejętności pracy w zespole co jest nieodzownym elementem związanym z procedurami szacowania szkód, w które zaangażowane są różne podmioty, którym z mocy prawa przypisana jest odpowiedzialność odszkodowawcza. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne stworzą możliwości pracy mediacyjnej w zespołach szacujących szkody, zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego jak również administracji Lasów Państwowych, dyrekcjach ochrony środowiska i Polskiego Związku Łowieckiego. 

Opis studiów 

Program studiów 

Program studiów podyplomowych obejmuje treści nauczania w zakresie takich przedmiotów jak: w uprawach rolnych, sadownictwie i gospodarce rybackiej oraz z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i metod fotogrametrycznych. Zrealizowanie programu studiów podyplomowych pozwoli również na nabycie umiejętności wyceny odszkodowań z uwzględnieniem kosztów stosowanych technologii rolniczych. Dodatkowo pozyskają wiedzę o możliwości i zakresie ubezpieczania upraw rolnych i innych form działalności od szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta. Ponadto uczestnicy studiów podyplomowych nabędą umiejętności pracy w zespole co jest nieodzownym elementem związanym z procedurami szacowania szkód, w które zaangażowane są różne podmioty, którym z mocy prawa przypisana jest odpowiedzialność odszkodowawcza. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne stworzą możliwości pracy mediacyjnej w zespołach szacujących szkody, zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego jak również administracji Lasów Państwowych, dyrekcjach ochrony środowiska i Polskiego Związku Łowieckiego.

Zajęcia dydaktyczne mają charakter wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych zgodnie z podanym planem studiów, który opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową Dz.U. 2018 poz. 645.

Prowadzone są przez profesjonalną kadrę o dużym doświadczeniu praktycznym i dydaktycznym. Elementem finalizującym realizację programu studiów podyplomowych jest wykonanie pracy końcowej, która stanowi podstawę do zaliczenia seminarium. Uczestnik studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania szkodami od zwierząt łownych i chronionych. 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Studia dwusemestralne prowadzone są w systemie zaocznym średnio 2 razy w miesiącu (sobota., niedziela), łącznie 20 zjazdów (280 godzin). Zajęcia obejmują 115 godzin wykładów i 95 godziny ćwiczeń w formie audytoryjnej oraz 60 godzin ćwiczeń terenowych. Odbywać się będą w Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku przy ul. Wiejskiej 45E.

Zaliczenia 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje w zarządzaniu szkodami od zwierząt łownych i chronionych jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych na poziomie licencjata, studiów inżynierskich lub magisterskich. Nabór uczestników odbywać się będzie wśród absolwentów studiów wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia o kwalifikacje zawodowe w zakresie ekonomii, rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa następujące dokumenty zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej:

• Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z ankieta osobową - Zarządzenie Nr 1203 z 2020 r. Rektora PB ze zmianami;
• Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Studia podyplomowe rozpoczynają się po zdeklarowaniu minimalnej wymaganej liczby uczestników.

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. DOKUMENT UZYSKIWANY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych nadającego kwalifikacje zarządzania szkodami od zwierząt łownych i chronionych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów na ocenę przewidzianych planem studiów.

Przy zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:

bdb. – 5,0;  db. plus – 4,5; db – 4,0; dst. plus – 3,5; dst. – 3,0; nst. – 2,0; 

Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia ważona obliczana zgodnie z Zarządzeniem Nr 1203 z 2020 r. Rektora PB ze zmianami, Regulamin studiów podyplomowych.

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);
• dostarczyć skan dyplomu ukończenia studiów (online);
• dostarczyć wydrukowane z systemu IRK podanie o przyjęcie na studia podyplomowe oraz oryginał dyplomu ukończenia studiów do sekretariatu, celem potwierdzenia za zgodność z oryginałem (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, p. 118 B, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu);
• opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;
• Termin rekrutacji: 21 czerwca - 15 października 2023 lub do wyczerpania limitu miejsc (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

WIĘCEJ INFORMACJI

Kierownik studiów podyplomowych:

dr inż. Monika Puchlik tel. +48 797 995 964
e-mail: m.puchlik@pb.edu.pl;

Sekretariat:

mgr Anna Backiel tel.: +48 746 95 90
e-mail: wb.spinl@pb.edu.pl

Czesne 

Semestr: 2900,00zł
Łącznie za dwa semestry: 5800,00zł 

Opłaty należy wnosić na konto:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 09 1240 1154 1111 0000 2148 7691
z dopiskiem: imię i nazwisko; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SZKODAMI OD ZWIERZĄT ŁOWNYCH I CHRONIONYCH - I EDYCJA