• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie zasobami ludzkimi, edycja XIII - 2023/2024

Szczegóły
Kod ZZL_WIZ_2022_2023
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 23
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Politechnika Białostocka
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. S. Tarasiuka 2
16-001 Kleosin
Godziny otwarcia sekretariatu Wydział Inżynierii Zarządzania pokój 9 KF (budynek Filadelfia)
poniedziałek – piątek od 07:30 do 15:30
tel. (85) 746 98 20
kom. 608 483 425
j.grzes@pb.edu.pl
Adres WWW http://wiz.pb.edu.pl/zzl
Wymagany dokument
  • Dyplom
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (25.09.2023 08:00 – 14.11.2023 23:59)

Celem studiów jest dostarczenie i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz udoskonalenie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, kształtowanie kompetencji personalnych oraz przygotowanie uczestników studiów do tworzenia i wdrażania optymalnej polityki personalnej w organizacji.

Zadaniem prowadzących zajęcia będzie zaznajomienie uczestników studiów z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich aktualność i praktyczną przydatność.

Studia adresowane są do:

  • osób pełniących funkcje kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi oraz osób aspirujących do objęcia funkcji kierowniczych w trakcie rozwoju swojej kariery zawodowej,
  • pracowników działów kadr,
  • doradców personalnych,
  • osób  zainteresowanych  problematyką  zarządzania zasobami ludzkimi. 

Korzyści dla słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi będzie posiadał niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w jednostkach personalnych dotyczące nowoczesnych metod doboru kadry, szkoleń, wdrażania systemów okresowych ocen pracowników, budowy systemów motywacyjnych, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacji, prawnych uwarunkowań polityki personalnej oraz rozwiązywania innych problemów kadrowych.  Absolwent wyposażony zostanie w wiedzę i umiejętności potrzebne do modyfikacji lub konstruowania systemu personalnego w przedsiębiorstwie oraz opracowywania narzędzi jego realizacji. 

Umiejętności i wiedza zdobyte na studiach pozwolą osobom zajmującym stanowiska kierownicze  skuteczniej rozwiązywać problemy kadrowe. Pracownicy działów kadr będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i skonfrontować je z wymaganiami jakie w świetle teorii i praktyki są im stawiane.

Opis studiów 

Program studiów 

Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi trwają dwa semestry i obejmują 172 godziny dydaktyczne.

Plan studiów przewiduje następujące przedmioty: wprowadzenie do zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, psychologia w ZZL, prawo pracy, RODO w obszarze funkcjonowania działu kadr, systemy i narzędzia okresowych ocen pracowników, dobór pracowników, budowanie systemów motywacyjnych, wartościowanie pracy, systemy wynagrodzeń, diagnozowanie kompetencji zawodowych, komunikacja interpersonalna i praca zespołowa, zarządzanie zmianą, polityka doskonalenia zawodowego i zarządzanie szkoleniami, Coaching i Mentoring, narzędzia informatyczne w ZZL, audyt personalny, pomiar efektywności ZZL, negocjacje i mediacje, zarządzanie konfliktem, Employer Branding.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8.30 do 16.00. 

W trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niż 18 godzin dydaktycznych (9 godzin lekcyjnych dziennie).

Zaliczenia 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów. 

Na zakończenie studiów Słuchacze otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych na Politechnice Białostockiej. 

Rekrutacja 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
• wypełnić podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (online);
• dostarczyć skan dyplomu ukończenia studiów (online);
• dostarczyć wydrukowane z systemu IRK podanie o przyjęcie na studia podyplomowe oraz oryginał dyplomu ukończenia studiów do sekretariatu, celem potwierdzenia za zgodność z oryginałem (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, p. 9 lub 104 KF- budynek Filadelfia);
• opłata rekrutacyjna na studiach podyplomowych nie jest pobierana;
• limit miejsc wynosi 40 osób (o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).

Czesne 

Opłata za semestr: 2100,00zł 
Opłata za cały rok: 4200,00zł

Istnieje możliwość rozbicia opłat na 4 raty.